Polityka przetwarzania danych osobowych

„SAN STUDIO” Tomasz Obuchowski, Jan Chmielewski, Wojciech Syberski Spółka Cywilna
UL. Rotmistrza Kazimierza Ptaszyńskiego 7
16-400 Suwałki
NIP 844-222-96-14
Tel. kontaktowy: 87-565-22-44
email: sanstudio@wp.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma „SAN STUDIO” Tomasz Obuchowski, Jan Chmielewski, Wojciech Syberski Spółka Cywilna z siedzibą w Suwałkach przy ul. Rotmistrza Kazimierza Ptaszyńskiego 7, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  2. inspektorem danych osobowych u Administratora jest Tomasz Obuchowski, Jan Chmielewski, Wojciech Syberski, telefon kontaktowy 87-5652244, e-mail: sanstudio@wp.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 RODO w celu:
   • przygotowania i realizacji umowy sprzedaży towarów/usług,
   • w celu kontaktu i korespondencji służbowej, reklamacyjnej oraz realizacji zamówień i dostaw. Cel ten jest realizowany na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jakim jest przygotowanie i realizacja umów, utrzymywanie kontaktów, korespondencja służbowa, reklamacyjna oraz realizacja zamówień i dostaw,
   • windykacji należności; prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych
   • przechowywania danych dla celów podatkowych, rachunkowych oraz archiwalnych, (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
    Państwa dane nie będą udostępniane ani sprzedawane osobom trzecim z wyjątkami, kiedy mogą zostać udostępnione firmom współpracującym z nami ale tylko w zakresie niezbędnym do realizacji działań firmy. Dane mogą być udostępnione między innym w zakresie wysyłek kurierskich, wydruków i adresowania korespondencji oraz materiałów reklamowych, napraw/serwisowania systemu informatycznego lub pocztowego, urzędom na podstawie odrębnych ustaw, itp.
  4. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)w zakresie niezbędnym do świadczenia usług związanych z realizacją umowy oraz ewidencjonowaniem jej wobec organów publicznych,
  5. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
  6. posiada Pani/Pan prawo do:
   • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
   • przenoszenia danych,
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

   Prawo to można zrealizować kontaktując się osobiście w siedzibie firmy przy ul R.K. Ptaszyńskiego 7, 16-400 Suwałki lub wysyłając e-maila na sanstudio@wp.pl, lub przy użyciu tradycyjnej poczty na adres siedziby administratora.

  7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do celów dokumentowania transakcji wobec organów publicznych oraz świadczenia usług posprzedażnych (rękojmie i gwarancje).